Resultaten uit eerder onderzoek

In de afgelopen jaren voerden we verschillende wetenschappelijke onderzoeken uit en droegen we bij aan onderzoek van samenwerkende partners.

Werken volgens meest recente inzichten

Op basis van de resultaten uit de wetenschappelijke onderzoeken scherpen wij ons revalidatieprogramma aan. Zo blijven wij evidence based werken volgens de meest recente inzichten. Aan de onderstaande afgeronde onderzoeken hebben wij bijgedragen.

Beweegangst tijdens hartrevalidatie

Het is belangrijk om beweegangst in een vroeg stadium te herkennen, zodat zorgverleners (o.a. bij hartrevalidatie) hierop in kunnen spelen. Capri Hartrevalidatie heeft in samenwerking met Erasmus MC, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Cardiovitaal de TSK-NL Heart vragenlijst vertaald en doorontwikkeld. Met deze vragenlijst kan beweegangst gemeten worden.

In totaal vulden 170 patiënten bij Capri en Cardiovitaal de vragenlijst in, aan het begin en het einde van de revalidatie. Met deze gegevens onderzochten wij of de vragenlijst valide en betrouwbaar is en hoeveel patiënten er aan het begin en einde van de hartrevalidatie last hadden van beweegangst.

Resultaten lieten zien dat de vragenlijst betrouwbaar is om beweegangst te kunnen meten. Ook lieten de resultaten zien en dat 40-45% van de deelnemers aan hartrevalidatie last heeft van beweegangst bij de start van hartrevalidatie. Tijdens de revalidatie verbeterd dit. Toch heeft na de revalidatie nog steeds 26% van de patiënten blijvende beweegangst, deze groep proberen wij extra aandacht te geven.

De beweegangst vragenlijst is beschikbaar voor zorgverleners. Wilt u deze gebruiken? Mail dan naar Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl

Publicaties

OPTICARE XL

De OPTICARE XL studie onderzocht de effectiviteit van een nieuw hartrevalidatieprogramma bij patiënten met ernstig overgewicht, speciaal ontwikkeld voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl.

In totaal deden 200 deelnemers mee aan het onderzoek. Behalve hartpatiënten die revalideren bij Capri in Rotterdam of Den Haag deden ook patiënten van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven mee. Resultaten lieten op de kosrte termijn hoopvolle resultaten zien voor de deelnemers aan het OPTICARE XL-programma. Zij gingen meer bewegen en vielen meer af. Beide groepen verbeterden hun kwaliteit van leven. Helaas was er op de langere termijn geen verschil meer met de deelnemers van het reguliere revalidatieprogramma. Momenteel wordt bekeken hoe we ook deze langere termijn resultaten kunnen verbeteren. 
Dit onderzoek is mede-gesubsidieerd door ZonMw.

Publicaties

OPTICARE-1

In de periode 2011-2014 hebben ruim 900 patiënten van Capri meegedaan aan het OPTICARE-1 onderzoek. In dit project hebben we onderzocht of een “face-to-face” of een telefonisch nazorgprogramma leidt tot verdere verbeteringen in leefstijl en gezondheid. Het belangrijkste resultaat was dat toevoeging van extra (face-to-face) coaching sessies in groepen, specifiek gericht op meer bewegen, hartpatiënten helpt om actiever te worden in het dagelijks leven. Gebaseerd op deze uitkomsten werken wij er momenteel aan om deze coaching sessies onderdeel te maken van hartrevalidatie. De extra face-to-face sessies waren tevens succesvol in het op peil houden van de lichamelijke fitheid en het langdurig verbeteren van vermoeidheidsklachten.

Onze resultaten lieten daarnaast zien dat patiënten de streefwaarden voor risicofactoren zoals bloeddruk en cholesterol grotendeels al behaalden na afloop van standaard revalidatie. Hieruit concluderen we dat hier geen extra programmaonderdelen of nazorg voor nodig zijn.
Het telefonische nazorgprogramma leidde niet tot extra verbeteringen.

Publicaties

CAPRI Monitor

In de periode 2009-2012 hebben 90 patiënten van Capri meegedaan aan het Capri Monitor onderzoek. Doel van dit project was onderzoeken of standaard hartrevalidatie effectief is voor het verbeteren van dagelijkse fysieke activiteit, vermoeidheidsklachten en participatie in de samenleving.
Uitkomsten lieten zien dat er maar kleine verbeteringen zijn in fysieke activiteit. Standaard hartrevalidatie lijkt onvoldoende om hier blijvende verbeteringen in te bereiken. Om deze reden is het OPTICARE-1 onderzoek opgestart.

Met betrekking tot vermoeidheid en participatie in de samenleving zagen we grote verbeteringen tijdens de hartrevalidatie. Wel blijkt er een jaar na de revalidatie nog een groep patiënten (8%) te zijn die blijvende vermoeidheidsklachten heeft. Deze groep heeft mogelijk baat bij extra ondersteuning. Met betrekking tot participatie in de samenleving zagen we dat 30% nog klachten ervaart in minimaal 1 onderdeel van de participatie (bijv. werken, vrijetijdsactiviteiten). Voor deze groep lijkt persoonlijke begeleiding het beste.

Publicaties

CAMI/DAMI

In de CAMI/DAMI studie zijn gegevens verzameld over de gezondheid van hartpatiënten die gedotterd zijn in het Erasmus MC en die wel en niet zijn doorverwezen naar hartrevalidatie. Een deel van deze patiënten vulden ook vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven.
Uitkomsten van dit onderzoek lieten zien dat vrouwen, oudere patiënten en patiënten met een lagere sociaaleconomische positie minder vaak naar hartrevalidatie worden doorverwezen. Het is belangrijk extra aandacht te besteden aan deze doorverwijzing, want we zagen ook dat patiënten die wel werden doorverwezen een 39% lagere kans hadden op overlijden binnen 10 jaar. Met betrekking tot kwaliteit van leven zagen we dat oudere en eenzame patiënten minder verbeteringen lieten zien tijdens de hartrevalidatie, voor hen is extra aandacht nodig.

Publicaties

Hartfalen en fysieke activiteit

Dit onderzoek was een van de eerste studies waarin objectieve gegevens werden verzameld met betrekking tot fysieke activiteit bij patiënten met hartfalen. Uitkomsten van dit onderzoek lieten zien dat fysieke activiteit betrouwbaar en valide gemeten kan worden met een beweegmonitor bij patiënten met hartfalen. Toepassing van de beweegmonitor liet zien dat deze patiëntgroep veel minder fysiek actief is dan controlepersonen zonder hartklachten. Ook liet het onderzoek zien dat deelname aan fysieke training kan helpen om meer fysiek actief te worden in het dagelijks leven. Daarom is deelname van patiënten met hartfalen aan de hartrevalidatie belangrijk.

Publicaties

Nog vragen?

Voor meer informatie of vragen over wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.