Over Capri Hartrevalidatie

Capri is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio’s Rotterdam en Den Haag.

HARTREVALIDATIE

Professioneel, met hart voor de deelnemer

Onze kerntaak is om patiënten na een hartincident te ondersteunen in hun revalidatieproces en om cardiologische preventie te bevorderen. 

Het hartrevalidatieprogramma wordt vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland. Het programma is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie. Al ruim vijftig jaar verzorgt Capri het hartrevalidatieprogramma voor een groot aantal ziekenhuizen in de regio’s Rotterdam en Den Haag.

Capri onderscheidt zich van de andere instituten voor hartrevalidatie door:

Missie en visie

Topinstituut voor hartrevalidatie

De missie van Capri is het topinstituut van Nederland te worden op het gebied van hartrevalidatie en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Kwaliteit en klanttevredenheid staan hierbij op een hoog niveau en zijn optimaal in verhouding met de kosteneffectiviteit.

Om dit te bereiken doen we wetenschappelijk onderzoek en dragen we bij aan de ontwikkeling van hartrevalidatie in Nederland. Naar aanleiding van recent wetenschappelijk inzicht scherpen we ons eigen revalidatieprogramma regelmatig aan, met als doel de kwaliteit van het programma verhogen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Geschiedenis

Hoe het allemaal begon

Capri Hartrevalidatie begon in 1975 als de Rotterdamse Stichting voor Cardiologische Revalidatie (RSCR). Deze stichting baseerde het programma op de ervaringen van het Cardio Pulmonary Rehabilitation Institute (CAPRI) uit Seattle. In 2008 veranderde de naam van de stichting in Capri Hartrevalidatie Rotterdam. In 2010 voegde ook Bronovo Hartrevalidatie zich bij Capri. Sindsdien revalideren elk jaar meer dan tweeduizend mensen bij Capri in Rotterdam en Den Haag.

Al sinds de oprichting besteedt Capri Hartrevalidatie extra aandacht aan de psychische en sociale kanten van hartaandoeningen. Er is veel ruimte voor de emotionele en psychosociale reacties van de deelnemers op hun hartaandoening. Dit doen wij dus al meer dan vijftig jaar. Later is dit ook opgenomen in de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie.

Jaarverslagen

Wilt u meer weten over het inhoudelijke proces van Capri? Hier vindt u onze jaarverslagen.

Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen inzien.

Tips en klachten

Heeft u tips voor ons om de revalidatie verder te verbeteren? Of heeft u een klacht over uw revalidatie bij Capri?

Organisatie

Hier leest u hoe Capri Hartrevalidatie is georganiseerd en welke mensen onze organisatie besturen. In onderstaand diagram staat een schematische weergave van de organisatie.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van Capri Hartrevalidatie valt onder de verantwoordelijkheid van de heer N.F.J. Baart.

Medische zaken

Contactpersonen voor medische zaken zijn:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) monitort het beleid. Vier keer per jaar overlegt de RvT met het bestuur. Alle leden voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de Zorgbrede Governance. De RvT heeft een brede samenstelling, met een mix van maatschappelijke, medisch inhoudelijke en financiële kennis.

Dit zijn onze leden:

Behandelteams

Elke locatie (sportzaal) heeft een team van behandelaren, het zogenoemde zaalteam. Dit vaste team van zorgprofessionals bestaat uit: fysiotherapeuten, een bewegingsagoog, een maatschappelijk werker, een verpleegkundige en een arts of verpleegkundig specialist. Daarnaast is elke discipline (verpleegkunde, diëtetiek, maatschappelijk werk, fysiotherapie, artsen) georganiseerd in een eigen vakgroep.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de deelnemers aan ons hartrevalidatieprogramma. De raad bestaat voor een groot deel uit voormalige deelnemers. De leden denken mee over onderwerpen die voor deelnemers aan het revalidatieprogramma van belang zijn. Ook brengen zij advies uit aan de directie van Capri.

Vacatures

Werken bij Capri?

Medisch secretaresse (24 uur | Rotterdam)
Maatschappelijk werker (16-20 uur | Den Haag)
Vacature Medisch secretaresse
Medisch Secretaresse (16-24 uur | Den Haag)
Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.